ซิลิกอน สตูดิโอ :

- บริการออกแบบ-ผลิตสื่อกราฟิก/มัลติมีเดีย
/ รับงาน กรุงเทพฯ-ทั่วไทย ( สตูดิโอ คอนโดไอดิโอสาทร กรุงเทพฯ /และสุราษฎร์ธานี )

- บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
/ ( *สตูดิโอฝึกอบรม มีเปิดสอนเฉพาะที่ สุราษฎร์ธานี ) / *สำหรับ องค์กร, หน่วยงาน, สถาบัน ฯลฯ : *สามารถให้บริการเป็นวิทยากรพิเศษ นอกสถานที่-จังหวัดอื่นๆได้ทั่วไทย


ตัวอย่างผลงาน : Animation/Motion Graphic

บริการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (*หลักสูตรต่างๆที่เปิดสอน ดูรายละเอียดที่ หลักสูตร ) --- จากที่ได้คลุกคลีอยู่ในแวดวง งานออกแบบ Graphic/Multimedia ต่างๆ(ภาพ-เสียง-วิดิโอ ฯลฯ) ยาวนานนับ 10 ปี ของวิทยากรซิลิกอน รวมทั้งประสบการณ์การสอน(อ.พิเศษมหาวิทยาลัย, สถาบันเอกชน, หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ) พบว่า สิ่งที่ยากลำบากที่สุดในการศึกษาใช้งานโปรแกรมประเภท "คอมพิวเตอร์กราฟิก/มัลติมีเดีย" ก็คือ  จะเริ่มต้น จากศูนย์ ! ตรงไหน? และอย่างไร? ให้ถูกต้องตรงทาง สามารถสร้างผลงานออกมาได้จริงๆ ภายในระยะเวลาไม่นานเกินไป ( ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการใช้งานส่วนตัว หรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านนี้ ) เพราะหากเริ่มต้นผิดทาง ก็หมายถึงผิดหมดตลอดสาย พยายามแค่ไหนก็เปล่าประโยชน์! สุดท้ายก็ไม่สามารถใช้งานได้จริง-ไม่สามารถสร้างผลงานออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน จึงไม่แปลกสำหรับผู้เริ่มต้นที่พยายามฝึกฝนด้วยตนเองมักจะถอนใจล้มเลิกกลางคันเสียส่วนใหญ่

...ซิลิกอน ตระหนักและเข้าใจถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี จึงได้จัดเนื้อหาหลักสูตรอย่างเป็นระบบ กระชับตรงจุด คัดสรรเนื้อหาอันเป็นแก่นหลักเพียงพอต่อการนำไปใช้สร้างผลงานออกมาได้จริง ทั้งยังมีการเสริมแนะนำ-ถ่ายทอดประสบการณ์/อัพเดทเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง/เทคนิคการออกแบบหรือทฤษฎีศิลปะ/สื่อมีเดียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน คู่ขนานไปกับการฝึกใช้งานโปรแกรม...จึงมั่นใจได้ว่าการมาอบรมกับ Siligon คือ การเรียนกับผู้มีประสบการณ์ในสายงานคอมพิวเตอร์กราฟิก/มัลติมีเดีย โดยตรงจริงๆ เรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถสร้างผลงานออกมาได้จริง และมีประสิทธิภาพแน่นอน

และในส่วน บริการออกแบบ-งานผลิตสื่อกราฟิก/มัลติมีเดีย (*รายละเอียดที่ บริการกราฟิก ) --- จากประสบการณ์ในการทำงานจริงทั้งในและต่างประเทศ(สิงคโปร์) ทีมนักออกแบบสร้างสรรค์และโปรดักชั่น ในนามซิลิกอน มีปรัชญาในกระบวนการคิด-การทำงาน อิงตามความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ โดยใช้ทักษะความสามารถ / จินตทัศน์(Visionary) / วิสัยทัศน์การออกแบบระดับมืออาชีพของทีมงาน ช่วยคิด-สร้างสรรค์งานลูกค้า ให้ตอบโจทย์ที่สุด ทั้งส่งเสริมธุรกิจ หรือภาพลักษณ์องค์กรของลูกค้า เพื่อให้ได้ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างผลงาน
: 3D Rendering, Graphic Design, Retouch, Cartoon ฯลฯ | *ชมตัวอย่างผลงานเพิ่มเติม > ตัวอย่างผลงาน )
* ตัวอย่าง : บรรยากาศ / ห้องฝึกอบรม(@สุราษฎร์ธานี)* * ตัวอย่าง : อบรมรพิเศษ นอกสถานที่ (สถาบันการศึกษา / องค์กร-หน่วยงาน ฯลฯ)

- โครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณสุขรูป Info Grpahic / เขตบริการสาธารณสุขที่ 11 / @โรงแรม Twin Lotus (เม.ย. 2558)

- การออกแบบสร้างสร้างสื่อผสม (ตัดต่อวิดิโอ / โมชั่นกราฟฟิก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ @มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ก.พ. 2558)

- "Beyond Truth 22 Time.Design.Future" (ความเป็นไปได้ของงานออกแบบ/นวัตกรรมจากภาพยนตร์ไซ-ไฟ) @คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ต.ค.2557)


: Facebook