ข้อตกลงเบื้องต้น สำหรับกรณีการเรียนการสอน การหยุด-การลาขาดเรียน
  1. หากทางสตูดิโอ(วิทยากร) มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ที่ต้องหยุดในวันที่มีการเรียนการสอน ก็จะมีการแจ้งให้ทราบกันล่วงหน้า และขอทำการตกลงกันกรณีการเลื่อนเวลา รวมไปถึงการเรียนการสอนชดเชยเป็นกรณีเฉพาะไป ( * ในส่วนนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ ปกติก็ดำเนินการอบรมไปตามรอบวัน/เวลาอบรมที่ได้ล็อคเวลากันไว้แล้ว )


  2. กรณีผู้เรียนลาหยุด : จะด้วยเหตุจำเป็นใดๆก็ตาม กรุณาแจ้งวิทยากรให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเรียนครั้งถัดไป โดยวิทยากรจะจัดหาเวลาเพื่อสอนชดเชยเนื้อหาในส่วนที่ลาหยุดไปนั้นๆ ตามความเหมาะสมต่อไป


  3. กรณี เลิกเรียนกลางคัน(Drop) หรือ ผู้เรียนจำเป็นต้องหยุดพักการเรียนชั่วคราวก่อน ด้วยเหตุจำเป็น : ทางสตูดิโอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าอบรม(ด้วยวิธีการคิดเงินหักจากเวลาที่ได้เรียนไปแล้ว หรือวิธีคิดหักแบบใดๆก็ตาม) แต่ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถกลับมาเรียนชดเชยต่อในส่วนที่เหลือจนจบได้ โดยตกลงพิจารณาเลือกช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสมกันต่อไป


  4. กรณีผู้เรียนมีเหตุจำเป็นต้องการเปลี่ยนวัน หรือ รอบวัน/เวลาเรียนเดิมเป็นรอบอื่นๆ ก็สามารถแจ้งได้ โดยเช็คกับทางสตูดิโอ ว่ามีช่วงวัน/เวลาที่ต้องการนั้นๆ สามารถย้ายไปลงเรียนได้หรือไม่วัตถุประสงค์ของข้อตกลงเบื้องต้นนี้ ก็เพื่อเป็นการจัดสรรเวลา ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตัวผู้เรียนนั้นเอง